•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

2016

 01.01.2016

Starosta obce spoločne s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. žiadavšetkých občanov napojených na verejnú kanalizáciu, aby do tejto kanalizácieNEVYPÚŠŤALI látkové materiály a tiež, takzvané hygienické obrúsky a iné pevné látky. Tieto materiály upchávajú a zároveň vyradzujú celú obecnú kanalizáciu mimo prevádzku. Kvôli tejto situácií sú ohrození všetci obyvatelia možnosťou  nadmerného preplnenia kanalizácie s následným možným vtečením splaškov do vlastných domácností. Zistenie vypúšťania týchto hygienických obrúskov a látkových materiálov bude prísne zosobnené finančnou pokutou týmto NEZODPOVEDNÝMobčanom.

Starosta obce

Erik Timko


Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou v Tušickej Novej Vsi ako aj Riaditeľstvo ZŠ v Horovciach oznamuje svojim žiakom, že nový školský rok 2016/2016  začína v pondelok  5. septembra o 8.45 hod  !!!


      

UPOZORNENIE   !!! 

Upozorňujeme občanov na zvýšenú opatrnosť pri užívaní chodníka na hlavnej ceste nakoľko v priebehu  dvoch dní sa vyskytlli 3 úrazy.   Dôrazne upozorňujeme, aby občania po tomto  chodníku neprechádzali na bicykloch, kolobežkách ani neprevážali väšie náklady.

Podľa možnosti nech občania využívajú k autobusovej zástavke chodník cez obecný úrad a cestu na malom pastovníku, pretože chodník na hlavnej ceste sa veľmi láme.

PRECHOD CHODNÍKOM NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ !!!


Výzva na pokosenie !!!

Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,

Obec Horovce, v zastúpení starostu obce, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b)  vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny - každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 331,94 €.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od výšky 165,94 € do  33 193,90 € za jeden ha pozemku.

Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.

           

Erik Timko, starosta obce


Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

rastúcich  na parcelách č. 818, 820,821, 840 , 841, 842   v k. území Horovce zaevidová pod č. 214/2016 zo dňa 29.6.2017.


Dňa 27.12.2014 sa už po 8. krát stretli nadšenci stolného tenisu. 8. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj sa konal v Kultúrnom dome v obci Horovce.


O z n a m  ! ! !

Pri dome smútku vzadu na studni je  osadená ručná pumpa na vodu, ktorá  je k dispozícií všetkým občanom.   Môžu  ju využívať hlavne teraz pri prácach na cintoríne.


OBEC HOROVCE

Obecný úrad Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves

Tel: 056/649 57 31, Email: ou.horovce@stonline.sk

Výzva!!!

Vyzývame každého kto môže nech pomôže, hlasuje a zberá bločky k projektu

"DOMESTOS  PRE  ŠKOLY"                                     

postup registrácie a hlasovania je následovný:

KROK  ZA KROKOM  - DOMESTOS PRE ŠKOLY

1. REGISTRÁCIA:

http://www.domestospreskoly.sk/

=  PRE RODIČOV

 = ZAREGISTROVAŤ SA

=  VYPLNIŤ ÚDAJE  /e-mailová adresa,  meno, priezvisko,  Heslo /

=  Odkliknúť  štvorčeky /NIE SOM ROBOT, Súhlasím s podmienkami.../ - DOKONČIŤ REGISTRÁCIU

***  Na  Vašu e-mailovú adresu príde potvrdzovací  e-mail  /otvoriť ho, kliknúť  na „tu“ – čím potvrdíte registráciu/

2. PRIHLÁSENIE:

www.domestospreskoly.sk

PRE RODIČOV

PRIHLÁSIŤ SA /zadáte Vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili -  PRIHLÁSIŤ/

3. HLASOVANIE:

*** Vaše KONTO  je aktívne a  umožní  Vám hlasovať za  aktivity, ktoré prebiehajú. Na ploche sa Vám objaví „AKTIVITA“ /aktivita č. 1 -  aktuálne/.  Kliknúť **

Je potrebné KLIKNÚŤ , resp. otvoriť si fotografie a nájsť tú, za ktorú chcete hlasovať /POZOR – vpravo si všimnite, či sledujete  „Materské školy“ /je tam aj možnosť „Základné školy“/ .

Jeden registrovaný „používateľ“  môže hlasovať za každú aktivitu IBA 1x. Aktivity budú plnené priebežne, všetky informácie sú uvedené na stránke /Pravidlá súťaže, Ako hlasovať/.  Registrovať sa môže každý dospelý  a po PRIHLÁSENÍ môže hlasovať za aktivity.

Môj PROFIL = OBĽÚBENÉ ŠKOLY =  zvoľte  „Materská škola“ = Materská škola HOROVCE 183

4. ZBER ÚČTENIEK PRE MŠ HOROVCE:

Do súťaže sú zaradené účtenky nadobudnuté v období  od  1. 6. 2015 do 22. 11. 2015. Podmienkou  je zakúpenie min. 1 výrobku značky DOMESTOS.  Za každý výrobok získava škola 1bod. 

POZOR! Ak nakúpite v sieti obchodov  COOP JEDNOTA,  získate 4x viac bodov /WC blok = 4 body, WC gél = 2 body/. Táto ponuka zvýšenia počtu bodov platí LEN do 30. 9. 2015!!!

Účtenky môžete registrovať cez svoje KONTO /po prihlásení zvoliť Môj profil= Správa účteniek = Nahrať novú účtenku/.  Avšak stačí, ak bloček vhodíte do krabice vyznačenej  „SÚŤAŽ DOMESTOS“  v MŠ Horovce, my ich zaregistrujeme za Vás.

ĎAKUJEME

Aktuality / 2016

Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Aktuality / 2016
Horovce - Horovčanom
17 / 07 / 2019

Horovce - Horovčanom

Tradičná letná akcia Horovce - Horovčanom 27.07.2019 v centrálnej časti pri Kúltúrnom dome v Horovciach. /ochrana osobných údajov: www.obechorovce.sk/


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook