•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

2017

 01.01.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

obce HOROVCE

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce na základe uznesenia č. 209/2017 zo dňa 16.02.2017 podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

v y h l a s u j e,

že voľba hlavného kontrolóra obce Horovce

s funkčným obdobím šiestich rokov  s úväzkom 0,12/t. j. 4,5hodín týždenne/

a nástupom do práce od 01. 04. 2017  sa uskutoční

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horovce

dňa  30.03.2017

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horovce musí odovzdať

svoju písomnú prihlášku  do

16.03.2017 do 12.00 hodiny

/najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb/

na adresu:

Obec Horovce

07202 Horovce č.d.25

v zalepenej obálke s označením

,,Voľba hlavného kontrolóra obce Horovce - neotvárať"

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horovce musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, najlepšie ekonomického smeru,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť
 • prax v  odbore minimálne 5 rokov
 • znalosť právnych a ekonomických predpisov

Náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Horovce:

Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce Horovce sa podáva  na Obecný úrad Horovce spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej  názvom „ Voľba hlavného kontrolóra obce  Horovce Ondavou - neotvárať.“ Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej  náležitosti a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volí hlavný kontrolór.

Pre prijatie prihlášky do hlasovania  musí včas podaná prihláška obsahovať:

 • meno a priezvisko kandidáta, príp. titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje /e-mail, telefón/
 • vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Horovce

Povinné prílohy k  prihláške:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • úradne overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Ostatné prílohy k prihláške:

 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony  v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horovciach
 • informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:
 • podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je  členom  riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • je hlavným kontrolórom aj v inej obci

Obecné zastupiteľstvo v Horovciach, na základe uznesenia č. 209/2017 zo dňa 16.02.2017 podľa § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov určilo, že neúplné a oneskorene podané prihlášky budú z voľby hlavného kontrolóra obce Horovce vyradené a tiež možnosť poslancov požadovať od kandidujúcich zodpovedanie otázok súvisiacich s voľbou. Kandidáti, ktorí podajú prihlášku včas budú pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.

V Horovciach 16.02.2017

Erik Timko, v.r.  

starosta obce

Aktuality / 2017

Aktuality / 2017
Aktuality / 2017
Aktuality / 2017
Aktuality / 2017
Horovce - Horovčanom
17 / 07 / 2019

Horovce - Horovčanom

Tradičná letná akcia Horovce - Horovčanom 27.07.2019 v centrálnej časti pri Kúltúrnom dome v Horovciach. /ochrana osobných údajov: www.obechorovce.sk/


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook