Kontakt:

OBECNÝ ÚRAD HOROVCE
Horovce 25
072 02 Tušická Nová Ves

 

Tel: 056/649 57 31

Email: ou.horovce@stonline.sk

 

IČO: 00325198
č.ú:  Sk 03 0200 0000 0000 2622 3552    VÚB, a.s.


Anketa:

Aký zdroj pitnej vody by ste uprednostnili?
Vlastná studňa (28.2%)
Obecný vodovod (56.4%)

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

Výzva na pokosenie !!!

 

         Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,

            Obec Horovce, v zastúpení starostu obce, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b)  vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

            V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny - každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

            Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

           Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 331,94 €.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od výšky 165,94 € do  33 193,90 € za jeden ha pozemku.

            Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.

           

                                                                                                                   Erik    Timko, starosta obce

 

 

 

 

    Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

rastúcich  na parcelách č. 818, 820,821, 840 , 841, 842   v k. území Horovce zaevidová pod č. 214/2016 zo dňa 29.6.2017.

 

 

                      Oznam pre občanov obce Horovce !!!

                    K  možnosti napájania sa na skolaudované časti rozvodov   kanalizácie

 

 

 

 

  Na verejnú kanalizáciu sa  nemôžu pripájať občania od č.d. 1. po 32  a od 74 po 147 !!!

 

1.  Občania napojení na Verejnú kanalizáciu /ďalej VK /majú zákaz zaustiť do VK povrchové vody zo striech,

žľabov, zvodov a z povrchov pozemku.

 

2. Občania napojení na VK majú taktiež zákaz prepájať domovú žumpu do zaustenia do VK.

 

3. Občania napojení  na VK majú zákaz prečerpávať obsah žumpy do VK.

 

4. Občania napojení na VK majú zákaz vypúšťať do VK väčšie množstvo chemických látok, roztokov

a rôznych iných chemikálií.

 

5. Občania napojení na VK majú zákaz vypúšťať do VK rôzne pevné predmety teda veci, ktoré môžu

spôsobiť minimálne znehodnotenie čerpadiel, ktoré sú súčasťou celého  kanalizačného rozvodu.

 

    Tieto zákazy sú stanovené ako štandartné podmienky  k efektívnemu a bezproblematickému prevádzkovaniu VK a spracovaniu odpadových vôd v areáli ČOV s vyustením čistej technickej vody do  recipientu.

   Nedodržaním týchto podmienok /zákazov/ môže dôjsť k finančné náročnému poškodeniu prečerpávajúcich staníc,

celej VK vrátane znehodnotenia biokultúry v separačnej časti ČOV.

 Preto sa tieto podmienky/zákazy /budú dôkladne kontrolovať a v prípade poruchy a určenia pôvodcu vzniku tejto poruchy

môže byť na základe dôkazovej dokumentácie danému občanovi zosobnená škoda v plnom rozsahu.

 

       Podrobnejšie  informácie k napájaniu a vypúšťaniu za VK budú záujemcom podané na Obecnom úrade

v pracovných  dňoch od 7.30 do 16. hodiny!!!

 

                                                                       

(96.34)
(kb)

(9776.34)
(kb)
< 1 >

Dňa 27.12.2014 sa už po 8. krát stretli nadšenci stolného tenisu. 8. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj sa konal v Kultúrnom dome v obci Horovce.

(24.24)
(kb)
(26.67)
(kb)
(24.24)
(kb)
(63.5)
(kb)

   O z n a m  ! ! !

 

Pri dome smútku vzadu na studni je  osadená ručná pumpa na vodu, ktorá  je k dispozícií všetkým občanom.   Môžu  ju využívať hlavne teraz pri prácach na cintoríne.

 

     

jelenko2                        OBEC HOROVCE

 Obecný úrad Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves

         Tel: 056/649 57 31, Email: ou.horovce@stonline.sk

 

          Výzva!!!

 

 

                   Vyzývame každého kto môže nech pomôže, hlasuje a zberá bločky k projektu


 

                       "  DOMESTOS  PRE  ŠKOLY "                                     

postup registrácie a hlasovania je následovný:

 

 KROK  ZA KROKOM  - DOMESTOS PRE ŠKOLY

1.       REGISTRÁCIA:

http://www.domestospreskoly.sk/

=  PRE RODIČOV

 = ZAREGISTROVAŤ SA

=  VYPLNIŤ ÚDAJE  /e-mailová adresa,  meno, priezvisko,  Heslo /

=  Odkliknúť  štvorčeky /NIE SOM ROBOT, Súhlasím s podmienkami.../ - DOKONČIŤ REGISTRÁCIU

***  Na  Vašu e-mailovú adresu príde potvrdzovací  e-mail  /otvoriť ho, kliknúť  na „tu“ – čím potvrdíte registráciu/

2.       PRIHLÁSENIE:

= www.domestospreskoly.sk

= PRE RODIČOV

= PRIHLÁSIŤ SA /zadáte Vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili -  PRIHLÁSIŤ/

 

3.       HLASOVANIE:

*** Vaše KONTO  je aktívne a  umožní  Vám hlasovať za  aktivity, ktoré prebiehajú. Na ploche sa Vám objaví „AKTIVITA“ /aktivita č. 1 -  aktuálne/.  Kliknúť **

Je potrebné KLIKNÚŤ , resp. otvoriť si fotografie a nájsť tú, za ktorú chcete hlasovať /POZOR – vpravo si všimnite, či sledujete  „Materské školy“ /je tam aj možnosť „Základné školy“/ .

Jeden registrovaný „používateľ“  môže hlasovať za každú aktivitu IBA 1x. Aktivity budú plnené priebežne, všetky informácie sú uvedené na stránke /Pravidlá súťaže, Ako hlasovať/.  Registrovať sa môže každý dospelý  a po PRIHLÁSENÍ môže hlasovať za aktivity.

= Môj PROFIL = OBĽÚBENÉ ŠKOLY =  zvoľte  „Materská škola“ = Materská škola HOROVCE 183

 

4.       ZBER ÚČTENIEK PRE MŠ HOROVCE:

Do súťaže sú zaradené účtenky nadobudnuté v období  od  1. 6. 2015 do 22. 11. 2015. Podmienkou  je zakúpenie min. 1 výrobku značky DOMESTOS.  Za každý výrobok získava škola 1bod. 

POZOR! Ak nakúpite v sieti obchodov  COOP JEDNOTA,  získate 4x viac bodov /WC blok = 4 body, WC gél = 2 body/. Táto ponuka zvýšenia počtu bodov platí LEN do 30. 9. 2015!!!

Účtenky môžete registrovať cez svoje KONTO /po prihlásení zvoliť Môj profil= Správa účteniek = Nahrať novú účtenku/.  Avšak stačí, ak bloček vhodíte do krabice vyznačenej  „SÚŤAŽ DOMESTOS“  v MŠ Horovce, my ich zaregistrujeme za Vás.

ĎAKUJEME                                                

                

 

 

 

 

 

 

2015

(136.96)
(kb)

 

DOKUMENTY VVS - KANALIZÁCIA
(940.91)
(kb)
(942.65)
(kb)
(12.5)
(kb)
< 1 2 3 >
(1073.99)
(kb)
(29.81)
(kb)
(29.12)
(kb)
(13.35)
(kb)

2014

(39)
(kb)
(67)
(kb)
(37.08)
(kb)
(56)
(kb)
(455)
(kb)
(22.5)
(kb)
(28.5)
(kb)
(65.5)
(kb)
(455.5)
(kb)
(332.5)
(kb)
(588.5)
(kb)

2013

(1425.6)
(kb)
(38)
(kb)
(394)
(kb)