Kontakt:

OBECNÝ ÚRAD HOROVCE
Horovce 25
072 02 Tušická Nová Ves

 

Tel: 056/649 57 31

Email: ou.horovce@stonline.sk

 

IČO: 00325198
č.ú:  Sk 03 0200 0000 0000 2622 3552    VÚB, a.s.


Anketa:

Aký zdroj pitnej vody by ste uprednostnili?
Vlastná studňa (34.9%)
Obecný vodovod (50.9%)

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality

 

 

                Obec Horovce

             v zastúpení starostom obce Erikom Timkom,

     oznamuje  zverejnenie projektového zámeru navrhovanej činnosti:   

   

   "Diaľnica D1 Bidovce - Pozdišovce "

 

     Na základe doručenia listu z MŽPSR obci Horovce, ktorého predmetom je zaslanie vyššie uvedeného zámeru

oznamuje všetkým občanom, že tento projektový zámer navrhovanej činnosti:

 Diaľmica Dl - Bidovce - Pozdišovce

je sprístupnený k nahliadnutiu širokej  verejnosti v každý pracovný deň  v pracovnom čase na OcÚ v Horovciach.

 Týmto spôsobom  je teda možné 

v spomínanom čase nahliadnúť od  28.04 2017   -   26.05.2017  do projektového zámeru.   

2017

                                                                                          

                                                                                   

 

                                                                  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

                                                                          obce HOROVCE

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce na základe uznesenia č. 209/2017 zo dňa 16.02.2017 podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

v y h l a s u j e,


že voľba hlavného kontrolóra obce Horovce

s funkčným obdobím šiestich rokov  s úväzkom 0,12/t. j. 4,5hodín týždenne/

a nástupom do práce od 01. 04. 2017  sa uskutoční

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horovce

dňa  30.03.2017Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horovce musí odovzdať

svoju písomnú prihlášku  do


16.03.2017 do 12.00 hodiny

/najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb/


na adresu:

Obec Horovce

07202 Horovce č.d.25


v zalepenej obálke s označením

,,Voľba hlavného kontrolóra obce Horovce - neotvárať"


            Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horovce musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:


-          minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, najlepšie ekonomického smeru,

-          bezúhonnosť, spoľahlivosť

-          prax v  odbore minimálne 5 rokov

-          znalosť právnych a ekonomických predpisov           

        Náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Horovce:

           Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce Horovce sa podáva  na Obecný úrad Horovce spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej  názvom „ Voľba hlavného kontrolóra obce  Horovce Ondavou - neotvárať.“ Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej  náležitosti a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volí hlavný kontrolór.

Pre prijatie prihlášky do hlasovania  musí včas podaná prihláška obsahovať:

  • meno a priezvisko kandidáta, príp. titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje /e-mail, telefón/
  • vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Horovce


Povinné prílohy k  prihláške:

·         výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

·         úradne overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

      Ostatné prílohy k prihláške:

·         štruktúrovaný životopis

·         čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony  v plnom rozsahu

·         písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horovciach

·         informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:

-          podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je  členom  riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

-          je hlavným kontrolórom aj v inej obci


 

       Obecné zastupiteľstvo v Horovciach, na základe uznesenia č. 209/2017 zo dňa 16.02.2017 podľa § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov určilo, že neúplné a oneskorene podané prihlášky budú z voľby hlavného kontrolóra obce Horovce vyradené a tiež možnosť poslancov požadovať od kandidujúcich zodpovedanie otázok súvisiacich s voľbou. Kandidáti, ktorí podajú prihlášku včas budú pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.


    


V Horovciach 16.02.2017

 

                                                                                                                                                  Erik Timko, v.r.  

                                                                                                                                                   starosta obce                                                                                                             

2016

Starosta obce spoločne s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. žiada všetkých občanov napojených na verejnú kanalizáciu, aby do tejto kanalizácie NEVYPÚŠŤALI látkové materiály a tiež, takzvané hygienické obrúsky a iné pevné látky. Tieto materiály upchávajú a zároveň vyradzujú celú obecnú kanalizáciu mimo prevádzku. Kvôli tejto situácií sú ohrození všetci obyvatelia možnosťou  nadmerného preplnenia kanalizácie s následným možným vtečením splaškov do vlastných domácností. Zistenie vypúšťania týchto hygienických obrúskov a látkových materiálov bude prísne zosobnené finančnou pokutou týmto NEZODPOVEDNÝM občanom.

 

Starosta obce

Erik Timko

Súťažné kategórie : ženy, muži registrovaný, muži neregistrovaný, štvorhra

(106.5)
(kb)

   

 

   Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou v Tušickej Novej Vsi ako aj Riaditeľstvo ZŠ v Horovciach oznamuje svojim žiakom, že nový školský rok 2016/2016  začína v pondelok  5. septembra o 8.45 hod  !!!

Realizácia oddychovej zóny - Parku osloboditeľov
Realizácia oddychovej zóny - Parku osloboditeľov

          

  UPOZORNENIE   !!!                                                                                     

 

      Upozorňujeme občanov na zvýšenú opatrnosť pri užívaní chodníka na hlavnej ceste nakoľko v priebehu  dvoch dní sa vyskytlli 3 úrazy.   Dôrazne upozorňujeme, aby občania po tomto  chodníku neprechádzali na bicykloch, kolobežkách ani neprevážali väšie náklady.

       Podľa možnosti nech občania využívajú k autobusovej zástavke chodník cez obecný úrad a cestu na malom pastovníku, pretože chodník na hlavnej ceste sa veľmi láme.

                                                       PRECHOD CHODNÍKOM NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ !!!

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

Výzva na pokosenie !!!

 

         Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,

            Obec Horovce, v zastúpení starostu obce, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b)  vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

            V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny - každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

            Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

           Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 331,94 €.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od výšky 165,94 € do  33 193,90 € za jeden ha pozemku.

            Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.

           

                                                                                                                   Erik    Timko, starosta obce

 

 

 

 

    Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

rastúcich  na parcelách č. 818, 820,821, 840 , 841, 842   v k. území Horovce zaevidová pod č. 214/2016 zo dňa 29.6.2017.

 

 

(96.34)
(kb)

(9776.34)
(kb)
< 1 >

Dňa 27.12.2014 sa už po 8. krát stretli nadšenci stolného tenisu. 8. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj sa konal v Kultúrnom dome v obci Horovce.

(24.24)
(kb)
(26.67)
(kb)
(24.24)
(kb)
(63.5)
(kb)

   O z n a m  ! ! !

 

Pri dome smútku vzadu na studni je  osadená ručná pumpa na vodu, ktorá  je k dispozícií všetkým občanom.   Môžu  ju využívať hlavne teraz pri prácach na cintoríne.

 

     

jelenko2                        OBEC HOROVCE

 Obecný úrad Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves

         Tel: 056/649 57 31, Email: ou.horovce@stonline.sk

 

          Výzva!!!

 

 

                   Vyzývame každého kto môže nech pomôže, hlasuje a zberá bločky k projektu


 

                       "  DOMESTOS  PRE  ŠKOLY "                                     

postup registrácie a hlasovania je následovný:

 

 KROK  ZA KROKOM  - DOMESTOS PRE ŠKOLY

1.       REGISTRÁCIA:

http://www.domestospreskoly.sk/

=  PRE RODIČOV

 = ZAREGISTROVAŤ SA

=  VYPLNIŤ ÚDAJE  /e-mailová adresa,  meno, priezvisko,  Heslo /

=  Odkliknúť  štvorčeky /NIE SOM ROBOT, Súhlasím s podmienkami.../ - DOKONČIŤ REGISTRÁCIU

***  Na  Vašu e-mailovú adresu príde potvrdzovací  e-mail  /otvoriť ho, kliknúť  na „tu“ – čím potvrdíte registráciu/

2.       PRIHLÁSENIE:

= www.domestospreskoly.sk

= PRE RODIČOV

= PRIHLÁSIŤ SA /zadáte Vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili -  PRIHLÁSIŤ/

 

3.       HLASOVANIE:

*** Vaše KONTO  je aktívne a  umožní  Vám hlasovať za  aktivity, ktoré prebiehajú. Na ploche sa Vám objaví „AKTIVITA“ /aktivita č. 1 -  aktuálne/.  Kliknúť **

Je potrebné KLIKNÚŤ , resp. otvoriť si fotografie a nájsť tú, za ktorú chcete hlasovať /POZOR – vpravo si všimnite, či sledujete  „Materské školy“ /je tam aj možnosť „Základné školy“/ .

Jeden registrovaný „používateľ“  môže hlasovať za každú aktivitu IBA 1x. Aktivity budú plnené priebežne, všetky informácie sú uvedené na stránke /Pravidlá súťaže, Ako hlasovať/.  Registrovať sa môže každý dospelý  a po PRIHLÁSENÍ môže hlasovať za aktivity.

= Môj PROFIL = OBĽÚBENÉ ŠKOLY =  zvoľte  „Materská škola“ = Materská škola HOROVCE 183

 

4.       ZBER ÚČTENIEK PRE MŠ HOROVCE:

Do súťaže sú zaradené účtenky nadobudnuté v období  od  1. 6. 2015 do 22. 11. 2015. Podmienkou  je zakúpenie min. 1 výrobku značky DOMESTOS.  Za každý výrobok získava škola 1bod. 

POZOR! Ak nakúpite v sieti obchodov  COOP JEDNOTA,  získate 4x viac bodov /WC blok = 4 body, WC gél = 2 body/. Táto ponuka zvýšenia počtu bodov platí LEN do 30. 9. 2015!!!

Účtenky môžete registrovať cez svoje KONTO /po prihlásení zvoliť Môj profil= Správa účteniek = Nahrať novú účtenku/.  Avšak stačí, ak bloček vhodíte do krabice vyznačenej  „SÚŤAŽ DOMESTOS“  v MŠ Horovce, my ich zaregistrujeme za Vás.

ĎAKUJEME                                                

                

 

 

 

 

 

 

2015

(136.96)
(kb)

 

DOKUMENTY VVS - KANALIZÁCIA
(940.91)
(kb)
(942.65)
(kb)
(12.5)
(kb)
< 1 2 3 >
(1073.99)
(kb)
(29.81)
(kb)
(29.12)
(kb)
(13.35)
(kb)

2014

(39)
(kb)
(67)
(kb)
(37.08)
(kb)
(56)
(kb)
(455)
(kb)
(22.5)
(kb)
(28.5)
(kb)
(65.5)
(kb)
(455.5)
(kb)
(332.5)
(kb)
(588.5)
(kb)

2013

(1425.6)
(kb)
(38)
(kb)
(394)
(kb)