•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  | 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pravidlá spracúvania osobných údajov

občanov obce, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:       Obec Horovce          www.obechorovce.sk

sídlo:                           Horovce 25, 07202 Tušická Nová Ves

IČO: 00325198           DIČ: 2020738841, neplatca DPH

štatutár:                     Erik Timko – starosta, tel:  0566495731,  email: starosta@obechorovce.sk

Prevádzka:                Horovce 25, 07202 Tušická Nová Ves

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

1. Dotknutou osobou sa považuje: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, vodič, žiadateľ, jubilant, účastník podujatia, volajúci, či užívateľ webstránok.

2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje, je spomenutá v obecnom rozhlase, v obecných novinách a/alebo si prezerá www.obechorovce.sk, prechádza cez obec, je účastník podujatia organizované Prevádzkovateľom, sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi a/alebo Prevádzkovateľ má oprávnený záujem so spracúvaním svojich osobných údajov dotknutých osôb.

3.   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č.70/2018, účinný od 01.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem zbierať, vyžadovať a spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu.

4.  Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

                                                 

5. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:

-       kamerový záznam min. 14 dní,

-       žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 31 dní,

-       pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok, až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

6.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.

7. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

8.   Práva dotknutej osoby:

-       právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;

-       právo na obmedzenie spracúvania;

-       právo prístupu k vaším údajom;

-       právo namietať;

-       právo na presnosť a opravu osobných údajov;

-       právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;

-       právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;

-       právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;

-       právo na presun vašich údajov;

-       právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

9. ŽIADOSŤ: Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať v Žiadosti podanej Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

10. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec.

11. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

12.  Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia.

V obci Horovce, dňa 25.5.2018

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook