SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 101)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
72024 bezvýhradné a bezodplatné prevedenie všetkých práv a povinností postupcu Odb.: Obec Horovce
Dod.: ZmeNa 8, s.r.o
0 €
6/2024 záväzok vykonávať komplexnú poradenskú a konzultačnú činnosti v oblasti VO Odb.: Obec Horovce
Dod.: Zikra s.r.o.
150 €
5/2024 Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny za nižšie uvedených podmienok Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská energetika
0 €
4/2024 Zmena zmluvy KZP-PO4-SC431-2021-68/BMC8AS bod 6.13 Odb.: Obec Horovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
3/2024 záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s TP na území poskytovateľa od 5-15 rokov Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Horovce
40 €
2/2024 vyplatenie nájomného za obdobie 1.10.2022 - 30.09.2023. Odb.: Obec Horovce
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Tušiceobkveqn
2 115 €
1/2024 záväzok vykonávať agendu v programe EPSIS Odb.: Obec Horovce
Dod.: BEPOP
5 €
49/709/67/2023 dohoda o úprave kúpnej ceny z dôvodu poskytnutých zálohových platieb v čase uzatvorenia zmluvy Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Dod.: Obec Horovce
220 153.33 €
48/230084 08U01 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou dotácie príjemcovi n a účely financovania Odb.: Obec Horovce
Dod.: Envromentálny fond
203 904 €
47/1/2024 Zmena a doplnenie následovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Horovce
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
46/709/97/2023 predmet kúpy podľa zmluvy nižšie uvedeného majetku Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Dod.: Obec Horovce
0 €
45/5/2023 zrealizovanie stavby Horovce - obecný vodovod, rad 3-9 v zmysle rozpočtu zhotoviteľom Odb.: Obec Horovce
Dod.: SLOVLIGHT s.r.o
213 621.31 €
44/71/O-23 záväzok auditora poskytovať klientovi auditorske služby po dobu trvania zmluvného vzťahu Odb.: Obec Horovce
Dod.: Audit Accounting,s.r.o.
700 €
43/698/107/2023/ÚP Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
42/IROP-CLLD-X334-512-005-002 Poskytnutie fin. príspevku Odb.: Obec Horovce
Dod.: Miestna akčná skupina POONDAVIE,o.z., o
99 750 €
41/23/42/010/46 Realizovanie činnosti Odb.: Obec Horovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
40/188/IROP-CLLD-X334-512-002-001 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Horovce
Dod.: Miestna akčná skupina POONDAVIE,o.z., o
10 450 €
39/185/2023 zriadenie účtu SPORObusiness dotácie Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa
0 $
38/185/202 poskytnutie produktu Komunál v kombinácii bankových produktov Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa
0 €
37/185/2023 zriadenie Elektronickej služby Business 24 Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská sporiteľa
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1