SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Obec Horovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obci t.j. v dňoch 23. a 24. novembra 1990. 

Právomoci a kompetencie obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky,
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v znení neskorších predpisov,
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samospráv spoločnosti. 

Obec Horovce
Horovce 25
072 02 Tušická Nová Ves
Tel.: 056/649 57 31
e-mail: obec@obechorovce.sk

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE:

Orgánmi obce Horovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Horovce je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce Horovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Horovce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 

Pracovníčky obce:

  • Jana Kendžurová
  • Mária Rusinkovičová