•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  | 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Samospráva

Obec Horovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obci t.j. v dňoch 23. a 24. novembra 1990. 

Právomoci a kompetencie obce sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky,
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v znení neskorších predpisov,
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samospráv spoločnosti. 

Obec Horovce
Horovce 25
072 02 Tušická Nová Ves
Tel.: 056/649 57 31
e-mail: obec@obechorovce.sk

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE:

Orgánmi obce Horovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Horovce je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce Horovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Horovce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 

Orgány obce Horovce

Starosta obce: Erik Timko

Zástupca starostu obce: Ing.  Radovan Rusinkovič

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • JUDr. Anton Bereščík
 • Ján  Hotovčín
 • Ing. Radovan Rusinkovič
 • Marcela Maheľová
 • Martin Marjov
 • Marián  Štrus                                         
 • Kristián   Trusa
 • Hlavná kontrolórka: Mgr. Anna Kosánová


Pracovníčky obce:

 • Jana Kendžurová
 • Mária Rusinkovičová

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook