•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Ochrana pred požiarmi

 15.03.2019

Ochrana lesov pred požiarmi

Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom.

Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

Tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému č. 112, 150

Z uvedených dôvodov apelujeme na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

·         vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,

·         fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

·         zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickou osobou upozorňujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené napríklad vybudované ohniská, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese.

Významnou mierou sa na tejto nepriaznivej bilancii podieľa aj detská požiarovosť,

keď takmer každý 10. požiar spôsobili deti bez dozoru dospelých. Popri miliónových škodách najbolestnejšie sú straty na ľudských životoch. Podľa štatistik deti najčastejšie spôsobujú požiare v bytoch, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Preto hlavne rodičom odporúčame venovať pozornosť najmä: nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi ako i horľavými kvapalinami, hre detí so zápalkami v bytoch, rodinných domov, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich samostatný nákup váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, ale i prílišné precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií, maloleté deti nikdy nenechávajte bez dozoru dospelej osoby.

            Veľkou mierou sa maloleté deti podieľajú aj na zneužívaní tiesňových liniek 112 a 150. Zneužitie tiesňovej linky sa trestá finančnou pokutou až do výšky 1 659,-€. V prípade šírenia poplašnej správy hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Na Slovenskú je až 90% všetkých hovorov na linku 112 a 150 neoprávnených. To ma za následok preťaženie liniek a operátorov, čím klesá šanca na záchranu života a majetku pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú. 

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

                                                                                     Dobrovoľná požiarna ochrana v Michalovciach
1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook