•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Plán udržateľnej mobility KSK

 14.06.2019

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

na základe výzvy Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutá obec oznamujeme

zmenu strategického dokumentu

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“,

zverejneného aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

ktorý je prístupný k nahliadnutiu do 28.6.2019. 

V zmysle § 6 ods.5 zákona môže verejnosť do oznámenia o strategickom  dokumente nahliadnúť, robiť s z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

     Verejnosť môže svoje písomne stanovisko k správe o hodnotení doručíť príslušnému orgánu - Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja,Komesnkého 52, 041 26 Košice, denisa.horenska@minv.sk 

       

       Zverejnené dňa  14.6.2019

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook