•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 - oznámenie o strategickom dokumente

 07.10.2020

kouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Obstarávateľ Košický samposprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 23.9.2020 oznámenie o strategickom dokumetne "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050".

Verejnosť môže do príslušného strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo kópie na vlastné náklady.

Obec Horovce v zmysle § 6 ods. 5 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 7.10.2020 toto oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 a verejnosti bude dostupné po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia (do 21.10.2020) v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Horovciah každý pracovný deň počas pracovnej doby a v elektronickej podobe na webovej stránke obce Horovce alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredie SR na adrese: //www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic .

Zverejnené na úradnej tabuli obce Horovce od 7.10.2020 do 21.10.2020

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook