•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Doplnenie k VK na funkciu riaditeľa Základnej školy v Horovciach

 10.08.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

-          čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. na prezentačnej pečiatke obecného úradu. Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude písomne oznámený termín a miesto výberového konania.

Úspešný kandidát predloží na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základná zložka mzdy je na úrovni minimálne 8 platovej tarify pracovnej triedy 2 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook